Cestovné poistenie študentov Mobility

Stavebno-montážne poistenie

Stavebno-montážne poistenie je komplexné poistenie, ktoré pokrýva riziká spojené s výstavbou alebo montážou, do ktorej vstupujete ako investor alebo ako zhotoviteľ. Týmto poistením si zabezpečíte jednak krytie pre poškodenie samotného budovaného diela ako aj zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím stranám alebo partnerom projektu. Pre podnikateľov v stavebníctve je dôležitá tak ochrana klienta, ako ochrana investorov a dodávateľov stavebných a montážnych prác. Vďaka stavebno-montážnemu poisteniu chránite seba, Vaše budované dielo a poisťujete aj náklady, ktoré sú potrebné na odstránenie škôd spôsobených tretím stranám. Zároveň je možné dopoistiť aj stratu zisku vyplývajúcu z neskoršieho odovzdania budovaného diela.

Slovenčina
Top