Cestovné poistenie študentov Mobility

Legislatíva

Spoločnosť Risk Management Consulting podniká v zmysle slovenskej legislatívy ako samostatný finančný agent v oblasti poistenia. Nemáme majetkové prepojenie na žiadnu slovenskú alebo zahraničnú poisťovňu, čo nám umožňuje byť stále na Vašej strane.

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vášho súkromia je pre nás prvoradá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu primeranými technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Risk Management Consulting, s.r.o. reg. v Obchodnom registri Okr. Súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 20590/B, so sídlom Pribinova 30, 811 09 Bratislava IČO: 35 776 544, email:rmc@rmcslovakia.sk, tel. č. +421 2 526 326 7576  (ďalej len „prevádzkovateľ“). Sme sprostredkovateľom finančných a poistných produktov a služieb na Slovensku. Našim klientom sprostredkovávame produkty a služby od našich partnerských bánk a poisťovní, predovšetkým neživotné poistenie.

Vaše osobné údaje spracúvame podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a iných relevantných právnych predpisov.

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na sprostredkovanie finančných produktov a k poskytnutiu kvalitných služieb. Rozsah osobných údajov je stanovený osobitnými právnymi predpismi. Spracúvame najmä osobné údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, tel. č., email, ekonomické údaje, údaje súvisiace s používaním web stránky a v prípade potreby aj fotokópie vašich dokladov.

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na rôzne účely, najmä aby sme vám sprostredkovali požadovaný finančný produkt alebo službu. Vaše osobné údaje spracúvame za  účelom

 1. identifikácie a overenie identifikácie klientov a ich zástupcov,
 2. sprostredkovania finančných služieb,
 3. uzatvorenia a plnenia zmlúv, vrátane predzmluvných vzťahov,
 4. správy zmluvnej agendy,
 5. plnenia zákonných povinností súvisiacich so sprostredkovaním finančných služieb, a to najmä plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona 189/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu,
 6. plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a iných právnych predpisov súvisiacich s vedením účtovníctva,
 7. plnenia archivačných povinností,
 8. realizovania marketingových aktivít.

Tiež spracúvame osobné údaje svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerom za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti.

Vaše osobné údaje spracúvame ak nám táto povinnosť vyplýva z osobitného právneho predpisu, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, na dosiahnutie nášho oprávneného záujmu alebo ak nám na to dáte súhlas.

 1. Ako nám môžete poskytnúť svoje osobné údaje?

Za účelom identifikácia a overenia identifikácie potrebujeme, aby ste nám osobne predložili doklad totožnosti alebo poskytli jeho fotokópiu. Doklad totožnosti nám môžete predložiť na osobnom stretnutí, zaslať poštou do sídla spoločnosti alebo  poslať elektronickou poštou ako zašifrovaný email.

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Za určitých okolností vás môžeme oslovovať s ponukou finančných produktov a služieb bez vášho súhlasu na právnom základe oprávnený záujem. V ostatných prípadoch potrebujeme váš súhlas. Súhlas so zasielaním reklamných emailov nám môžete dať prihlásením sa na newsletter na web stránke www.rmcslovakia.sk alebo začiarknutím príslušných políčok na predložených dokumentoch. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email gdpr@rmcslovakia.sk,

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme vybranej banke alebo poisťovni a v prípade kontroly aj Národnej banke Slovenska, prípade inému oprávnenému subjektu. Keďže niektoré služby nám zabezpečujú externé subjekty, poskytujeme vaše osobné údaje aj im, a to na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Týmito subjektmi sú napríklad externá účtovnícka firma, podriadení finanční agenti a sprostredkovatelia v oblasti IT.

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu, ktorá nám vyplýva z osobitného zákona alebo samotného účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti so sprostredkovaním finančných služieb a účtovné doklady, uchovávame po dobu 10 rokov. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s uzatvorením a plnením zmlúv uchovávame po dobu 5 rokov od ich zániku.

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

 1. Na koho sa môžete obrátiť

Pokiaľ máte otázky alebo podnety týkajúce sa ochrany osobných údajov kontaktujte našu zodpovednú osobu:

Meno a Priezvisko: Svetozár Kollár

Email: gdpr@rmcslovakia.sk

Tel.č.: +421 949/306132

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email gdpr@rmcslovakia.sk.Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatického rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v programoch a cloudových riešeniach, ktoré poskytujú primerané záruky za ich bezpečnosť.

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Máme zavedenú silnú heslovú politiku. PC sú zabezpečené antivírovým programom. Prístup k internetu je možné získať len prostredníctvom IT infraštruktúry spoločnosti. Osobné údaje obsiahnuté v e-mailovej komunikácii sú šifrované. Osobné údaje uložené na serveri prevádzkovateľa sú šifrované. Server je zabezpečený silným administrátorským heslom. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú pravidelne školené o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Bezpečnosť poskytovania vašich údajov jednotlivým poisťovniam zabezpečuje vybraná poisťovňa.

 1. Aké máte práva? 
  1. Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
  2. Právo na opravu Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
  3. Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
   • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
   • odvoláte svoj súhlas;
   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
   • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
  4. Právo na obmedzenie spracúvania Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
   • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
   • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  5. Právo na prenosnosť údajov Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
  6. Právo namietať Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
   • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
   • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
   • vytvárania profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 1. Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
 • emailom na rmc@rmcslovakia.sk,
 • zaslaním žiadosti do sídla prevádzkovateľa.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 1. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.
Slovenčina
Top