Cestovné poistenie študentov Mobility

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu Vás chráni pred finančnými následkami škody, ktorú Vaša spoločnosť spôsobí tretej osobe. Každá spoločnosť je povinná vykonávať svoje aktivity tak, aby neohrozovala majetok a zdravie iných a nepoškodzovala prírodu. Ak takúto škodu pri svojej činnosti spôsobíte, musíte ju nahradiť. Je preto dobré sa pre prípad takýchto udalostí poistiť.

Niektoré druhy poistenia zodpovednosti za škodu sú potrebné pre získanie povolenia vykonávať špeciálne druhy podnikateľskej činnosti. Pri dopravných spoločnostiach je to hlavne zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti cestného nákladného dopravcu, ktoré je nevyhnutným predpokladom na získanie tzv. modrých kariet.

Naša spoločnosť s Vami prekonzultuje Vaše potreby ohľadne poistenia rôznych druhov zodpovednosti za škodu. Máte záujem o poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, špecifickú profesijnú zodpovednosti, zodpovednosť za environmentálne škody alebo iné? Poskytneme Vám porovnanie poistných produktov od rôznych poisťovateľov a poskytneme kvalitný servis pri správe poistenia a likvidácií poistných udalostí.

Znížte si riziko zbytočných finančných výdavkov a prekonzultujte s nami všetky možnosti krytia Vašich zodpovednostných rizík.

Slovenčina
Top